【DQ議員事件】法官拒原告補交保證金 司法覆核朱凱廸鄭松泰宣誓案續擱置

Share This:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

tesla2048 /youtube 網上片段截圖

市民羅景楊早前入稟要求法庭裁定立法會議員朱凱廸和鄭松泰宣誓無效,但因原告未有在指定時間內繳交保證金,令案件自動暫緩。羅要求法庭准許其補交保證金和重啟案件,法官今日(三十一日)頒下書面判決,不准原告補交保證金,案件繼續擱置,原告須付訟費。

法官在判詞指,原告人無合理的理由讓法庭准許他遲交保證金,也沒有合理的理由讓法庭就遲交保證金行使批准酌情,所以拒絕讓原告補交保證金。


Share This:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments